СЕМЕЙНАТА СРЕДА -ЗДРАВОСЛОВНА ИЛИ БОЛЕСТОТВОРНА

СЕМЕЙНАТА СРЕДА -ЗДРАВОСЛОВНА ИЛИ БОЛЕСТОТВОРНА

Здравото семейство представлява една духовно и етично сплотена общност, в която освен искреното взаимно уважение,
господства и оптимистичният дух – градивната основа на човешкото самочувствие. В такава семейна среда детето получава оптимално благоприятни условия за всестранно развитие. Бодрата семейна атмосфера, привързаността между родителите и децата осигуряват онова здраво семейно възпитание, което житейските изпитания не могат да разрушат. В такава здравословна семейна среда у детето се формира психическа устойчивост и издръжливост, която му помага да се справя възможно най-безболезнено с трудни житейски ситуации, изискващи временна или трайна мобилизация на психическата енергия. Постигането на такава психическа устойчивост, която служи като имунна защита срещу вредоносните и болестотворни фактори на живота, детето дължи до голяма степен на двамата родители. Те са тези, които го хранят с най-пълноценната „храна” за детската психика. Какво съдържа тази безценна за психичното здраве „храна”?
Чрез нея детето задоволява своята естествена потребност, своя „глад” за обич и доверие към него и към другите,
както и способността за самостоятелна преценка и ръководене на собственото поведение в съответствие с възприетите нравствени и социални норми. Докато способността за обич и доверие се развива предимно под влиянието на майката, то втората способност – способността за самостоятелна преценка и ръководене на собственото поведение, се формира под въздействието на бащата.Нарушеният синтез и взаимодействие между оказаните върху детето влияния от страна на майката и на бащата се
отразява не само върху формирането на облика на личността! В известна степен и дълбочина това обстоятелство е
един от важните фактори, обуславящи заболяванията на психиката.Проучванията в областта на медицинската психология установяват, че шизофренията – едно от най-тежките психически заболявания, се наблюдава по-често при мъже и жени, загубили майка си по-рано от петгодишна възраст.Редица изследвания в областта на съдебната психология, проведени с малолетни правонарушители, доказват,че преобладаващият брой малолетни са без баща. Тези факти само подчертават неоспоримата истина,
че наличието на двамата родители е жизнена необходимост за детето и липсата на единия от двамата създава за детето психически нездравословна семейна среда.Както показва съдебната практика обаче, съвсем не са редки случаите, когато родителите твърде егоистично решават бъдещето на своето дете, лишавайки го от непосредствените грижи и близост на другия родител.Безспорно причините за един развод са най-различни – ясни или объркани, сложни или поразяващи със своята елементарност. Понякога причините са непреодолими дълбоки и разводът е наложителен. Но дали родители те живеят заедно или разделено, детето трябва да бъде и близки отношения с двамата родители, независимо от
техните лични връзки. Твърде често обаче и след развода отношенията между бившите съпрузи продължават да
се изострят и резултатът е налице -пожертвано е психическото здраве на детето. Защо? Защото нервно то пренапрежение, произ- тичащо от противоречието между обич та към роди теля и
разколебаното доверие в нето поради постоянни те враждебни нападки на другия роди тел, усилват душевния конфликт и раздвоеност и те рушат крехката детска психика. Последиците от подобно егоистично,личностно незряло „родителско” поведение, са добре известни при много случаи на невротични и психични заболявания в детско-юношеската възраст. За съжаление, единици са тези родители, които проявяват истинско зряло, дълбоко
осмислено родителско отношение, като след развода престават да изливат враждебната си словесна агресия спрямо бившия съпруг.
Те щадят съзнателно и целенасочено психика та на собствените си деца, защото такава е грижата па истинския родител.
Свидетели сме па не малко примери от живота, които ни убеждава т, че има хора, които са само биологични създатели на своите деца, но погрешно са си присвоили привилегията да се наричат „родители”.
Понякога детето не познава или с години не вижда баща си, защо то той или с заминал някъде, или новото му семейство емоционално го е отдалечило от изоставения син или дъщеря. По тази причина много дена са отглеждани и възпитавани само от майката. Заслужава внимание oт психологическа гледна точна и обстоятелството, че се увеличава броят па самотните майки с извънбрачни дена.Като не се пропускат и рано овдовелите съпруги, то следва да отбележим, че съвсем не са малко подрастващите,
които в своето личностно съзряване са лишени от важна психическа потребност – опората па бащата.Какви са неблагоприятните последици за психическото развитие па подрастващия, когато той е отглеждан само от майката?

Мама, Тати и Аз

Categories: Семейството | Tags: , , , , | Comments Off