От Комотини ще влиза азерски газ

0

0

Договорът за доставка на природен газ от Азербайджан и документите по изпълнението му предвиждат „Булгаргаз“ ЕАД да получава доставките на точка Комотини в Гърция. Това е свързващата точка между Трансадриатическия газопровод (ТАП) и Междусистемната връзка Гърция-България (IGB), по която е предвидено природният газ да достигне до България. Договорът не предвижда право на българската страна едностранно да определя или да променя точката на доставка, което означава, че за временна промяна в точката на доставка е необходимо съгласието на азерския доставчик, припомня economynews.bg.

Поради продължаващото строителство на междусистемната връзка, точка Комотини не беше въведена в експлоатация към дата на начало на доставки по договора – 31.12.2020г. и се очаква да бъде въведена в експлоатация в средата на 2022г. Това наложи провеждането на преговори с азерския доставчик, в резултат на които беше постигната договореност за временно използване на друга точка на доставка на територията на Гърция и пренос на природния газ до България по алтернативен маршрут за периода от 31.12.2020г. до 30.09.2021г. С азерската страна бяха договорени възможните количества природен газ, както и условията, при които те да се доставят на временната точка. Бяха съобразени свободните капацитети, приложимите процедури и търговските условия на всички газопроводни системи, през които преминава природният газ по алтернативния маршрут до българската газопреносна система. Аналогични преговори за постигане на договаряне се провеждат към момента по отношение на доставки за периода 1.10.2021г. – 30.06.2022г.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД очаква Междусистемната връзка Гърция-България да бъде въведена в търговска експлоатация в обявения от проектната компания срок до 01.07.2022 г., което ще позволи пълният обем доставки на азерски газ да достигне до България съгласно условията на Договора.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД продължава да оказва финансова и друга подкрепа на дъщерните си дружества, при съобразяване с тяхната оперативна самостоятелност – като акционер в „Ай Си Джи Би“ АД – за завършване на строителството на междусистемната връзка в най-кратки срокове и за продължаване на временните договорености за получаване на природен газ от Азербайджан до завършването ѝ, включително като гарант за задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД по издадената банкова гаранция за обезпечение изпълнението на задълженията му по Договора.

В заключение отбелязваме, че към Договора е приложимо чуждестранно право и всички действия и одобрения на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД са предприети след съответните анализи, проверки и получаване на специализиран правен съвет от консултанти, квалифицирани да практикуват това право. Това е необходимо, тъй като всякакви свободни интерпретации на договора могат да бъдат подвеждащи и да навредят на отношенията с азерския доставчик и съответно на интересите на българската държава.

Бизнес – Източник: Факти.бг

0
0